wat?

Klankennest vertrekt vanuit de visie dat het kind, reeds voor de geboorte interesse toont en een natuurlijke gevoeligheid bezit voor klanken, geluiden, muziek en zintuiglijke prikkels. Deze spontane ontvankelijkheid, die bij elk kind aanwezig is biedt belangrijke ontwikkelingsmogelijkheden op emotioneel, cognitief, sociaal en motorisch vlak. Klankennest gaat ervan uit dat het samen musiceren en experimenteren in verbinding en met plezier een positieve basis legt voor de latere muzikale en creatieve ontwikkeling en scholing.

Klankennest past musiceren met baby’s en kinderen toe in een ruime betekenis van het woord. Musiceren staat voor dialoog, improvisatie, luisteren, beweging, associatie, stilte, klanken, materie, liederen, interactie,…. Klankennest richt zich op de specifieke luister -en ervaringsbeleving van het jonge kind.

Musiceren staat niet los van materiaal, omgeving, ritme en structuur. Alles gebeurt in een geborgen en rustige sfeer waar dingen mogen ontstaan en elk kind en elke ouder zichzelf kan zijn, als individu, en in de ouder-kind relatie. Dit zijn aspecten die voor het jonge kind van groot belang zijn.

Er wordt met speciaal ontworpen kwalitatieve instrumenten uit ecologische en natuurlijke materialen gewerkt. Naast het gebruik van muziekinstrumenten en de stem richt Klankennest aandacht op het maken van geluid en muziek met dagdagelijkse voorwerpen en materialen. Tijdens een concert worden geen gesproken woorden gebruikt. Dit creëert meer rust, vrijheid en zorgt voor een ongedwongen sfeer, waar een vorm van communicatie in beweging, klank en muziek door zowel de kinderen als de ouders meer ruimte krijgt. Door ritmisch te bewegen, te zingen en verschillende melodische en ritmische patronen aan te bieden gaat Klankennest in dialoog met het kind en de ouder en nodigt hen daarmee uit tot een actieve deelname aan het gebeuren.

Klankennest maakt ook interactieve voorstellingen en installaties voor de allerjongsten. Flamingo, Mammoet, SPECHT en het babyconcert zijn creaties die momenteel op diverse plekken spelen. Tijdens de voorstellingen spelen muzikanten, dansers en beeldend kunstenaars in de ruimte, met materiaal en objecten, klank en in interactie met het jonge publiek. De voorstellingen creëren een intieme en geborgen sfeer waarbij het kind en zijn ouders geprikkeld worden in hun zintuiglijke beleving.

Maar ook voor oudere kinderen (tot en met 8 jaar) biedt Klankennest ook een een inspirerend programma, dat gaat van ateliers beeld en muziek,.. tot trajecten/workshop beweging & klank met kinderkoren.

Klankennest werkt bovendien graag samen met musea, kunstenfestivals,kinderdagverblijven,… De combinatie tussen beeld en muziek, het vertalen van specifieke inhouden uit de beeldende kunst naar kunsteducatieve projecten is een specialiteit van onze organisatie.

 

What? 

From birth, a child shows interest in and has a natural sensitivity for sound, tones, music and visual stimuli. This natural receptivity that is present in every child offers profound potential for emotional, cognitive, social as well as motor development.

Klankennest makes music with and for babies, children and their parents in the broadest sense. A music session includes dialogue, improvisation, experiment, creative exploration, listening, movement, repetition, association, silence, sound and interaction.

Music, sound and movement are influenced by the therefor used material, the environment, the rhythm and the structure. Everything happens in a safe and quiet environment where things are allowed to happen. Every attendant can be themselves, as an individual as well as a part of his parent-child relationship. All of these aspects are of crucial importance for the child.

The instruments used during the sessions and concerts are of high quality and specifically designed for babies and made out of environmentally friendly and natural materials. A music session takes place without speaking. Through movement, singing and the production of various sounds and tonalities, Klankennest engages the child to participate actively.

Klankennest creates productions for the youngest children. Flamingo, Woodpecker and the baby concerts are productions which are currently being played in different venues and countries. During a performance a musician, dancer and/or visual artist plays and interacts in the space with materials, objects, sounds and the public.

The performances are designated by the creation of an intimate and secure atmosphere where the little ones and their parents are are stimulated to discover and explore the fascination within in movement, sound and visuals and fascination.